Αρχική σελίδα » Τεχνική Υποστήριξη » Φιλοξενία ιστοσελίδων

Φιλοξενία ιστοσελίδων

Διατίθεται web server σε περιβάλλον Linux, που υποστηρίζει Apache, PHP και MySQL για τη φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων.

Η πρόσβαση στον server γίνεται μέσω secure ftp, με τη χρήση sftp client

ή μέσω command prompt με την εντολή: "stfp username@nikias.cc.uoa.gr".

Η διαδικασία ανάρτησης δυναμικής ιστοσελίδας έχει ως εξής:

  • Υποβολή αίτησης για απόκτηση κωδικού στο Linux σύστημα nikias.cc.uoa.gr σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Ορισμός από μεριάς του αιτούντος τεχνικού υπεύθυνου/διαχειριστή της ιστοσελίδας, ο οποίος θα αναλάβει την συνεχή αναβάθμισή της σε ασφαλείς εκδόσεις και την επίλυση προβλημάτων σε συνεννόηση με τους διαχειριστές του Κέντρου.
  • Χορήγηση κωδικού (account) στον server και δημιουργία βάσης δεδομένων.
  • Ανέβασμα (upload) της δομής της ιστοσελίδας στο home directory μέσω προγράμματος secure ftp. Για την εισαγωγή της βάσης δεδομένων πρέπει να προηγείται επικοινωνία με τους  διαχειριστές του server.
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε με χρήση προσωρινού url.
  • Συνεννόηση με τους διαχειριστές του Υ/Κ για την ενεργοποίηση της επίσημης διεύθυνσης με μορφή: mysite.domain.uoa.gr.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το ανέβασμα του περιεχομένου μπορεί να γίνει μέσω secure ftp από οποιαδήποτε IP, ενώ η διαχείρισή του προτείνεται: