Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

18.03.2011

Επιστημονικό λογισμικό MATLAB

Ανακοινώνεται η δυνατότητα χρήσης του επιστημονικού λογισμικού MATLAB καθώς και των προϊόντων του:

1. MATLAB compiler και

2. Βιβλιοθήκες / εργαλεία (toolboxes) του λογισμικού:

Statistics (10 ταυτόχρονες άδειες χρήσης)
Image Processing (10 ταυρτόχρονες άδειες χρήσης)
Signal Processing (10 ταυτόχρονες άδειες χρήσης)
Communication (10 ταυτόχρονες άδειες χρήσης)
DSP System (10 ταυτόχρονες άδειες)
Partial Differential Equation (10 ταυτόχρονες άδειες)
Optimization (10 ταυτόχρονες άδειες)
Bioinformatics (2 ταυτόχρονες άδειες)
Parallel Computing (2 ταυτόχρονες άδειες)
Symbolic Math (2 ταυτόχρονες άδειες)

Σημειώνεται ότι:

Το βασικό πακέτο MATLAB σήμερα διαθέτει 50 ταυτόχρονες άδειες χρήσης, ενώ ο αριθμός των ταυτόχρονων αδειών χρήσης για κάθε διαθέσιμο toolbox αναφέρεται παραπάνω.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τον Δεκέμβριο του 2015 τo Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) και στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού» της Πράξης «Προμήθεια Εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κωδικό MIS 360207, Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» αναβάθμισε το παρεχόμενο προς τα τμήματα λογισμικό αυτό (MATLAB), με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών του.

Το λογισμικό χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες και  φοιτητές του ιδρύματος.

Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού